ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu jsou přehledně uvedeny všechny důležité informace o zpracování osobních údajůze strany společnosti Cerad s.r.o. podnikající pod obchodním označením Neocentrum („Neocentrum“).

Níže najdete odpovědi zejména na tyto otázky.

  • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
  • Za jakým účelem Neocentrum osobní údaje zpracovává?
  • Jaké osobní údaje Neocentrum zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
  • Odkud Neocentrum získává osobní údaje?
  • Komu dále Neocentrum osobní údaje předává?
  • Jak se dozvíte, že Neocentrum zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?Zpracování osobních údajů svých klientů Neocentrum staví s ohledem na poskytované služby na první místo, přistupuje k této činnosti maximálně odpovědně a zejména dbá na adekvátní zabezpečení, tovše v souladu s obecně závaznými právními předpisy ¹.

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Můžete se obrátit přímo na Neocentrum, které je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním.

Doručovací adresa: Cerad s.r.o., Krčínovo náměstí 11, Kyje, 198 00 Praha 9E-mail: ales.kuda@neocentrum.cz

Veškeré kontaktní údaje naleznete na našich internetových stránkách https://neocentrum.cz/contakt/.

2. Má Neocentrum pověřence pro ochranu osobních údajů?

Přestože Neocentrum zpracovává citlivé údaje, s ohledem na velmi omezený rozsah nemápovinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

3.1 V Neocentru zpracováváme Vaše osobní údaje výlučně za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby, tedy abychom Vám mohli poskytnout pomoc a podporuv rámci našich terapeutických programů. Aby naše pomoc mohla být účinná, je zpravidla třeba, abychom se dozvěděli podrobnosti o Vás samotných, zejména ohledně Vašeho duševního i fyzického stavu. Z tohoto důvodu odebíráme anamnézu klientů a vedeme záznamy o průběhu a účincích terapeutických programů. Za stejným účelem zpracováváme též údaje o některých zdravotních aspektech našich klientů, které získáváme od poskytovatelů zdravotnických služeb na základě žádosti klientů.

3.2  Osobní údaje dále v ojedinělých případech můžeme zpracovávat v případě vymáhánínašich nároků.

3.3  Pečlivě dbáme na to, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali pouze v rozsahu, který jenezbytně nutný.

4. Jaké osobní údaje Neocentrum zpracovává?

Zpracováváme pouze údaje nezbytně nutné k naplnění uvedených účelů.

4.1  Jedná se na prvním místě o identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, a dále o kontaktní údaje, tj. Váš e-mail, doručovací adresu a Vaše telefonní číslo. Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, na základě které poskytujeme naše služby.

4.2  Dále zpracováváme údaje týkající se zdravotního stavu našich klientů. Zvláště s těmitoúdaji je nakládáno s nejvyšší opatrností. Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom Vámnaše služby mohli účinně poskytnout.

4.3  Konečně zpracováváme údaje o průběhu a výsledcích námi poskytnutých služeb. Tyto údaje na Vaši žádost poskytneme v závěrečné zprávě pouze Vám a případně osobě dle Vašeho určení. Samozřejmě i tyto údaje podléhají nejvyššímu možnému zabezpečení.

Uvedené údaje získáváme přímo od Vaší osoby. Některé údaje, které se týkají Vašehozdravotního stavu, získáváme od poskytovatelů zdravotnických služeb na základě Vaší výslovné žádosti. Údaje o průběhu a dosažených výsledcích námi poskytnutých služeb jsou výsledkem hodnocení našich pracovníků.

5. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě zákonem daného důvodu.

5.1  Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plněnísmlouvy, na základě které poskytujeme naše služby. V tomto případě nepotřebujeme kezpracování Váš souhlas.

5.2  V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se zejménao případy, kdy by Neocentrum například uplatňovalo svá práva a své nároky nebo abychom v případě remise mohli snáze navázat na dřívější práci. Ani vtomto případě ke zpracování Vašich osobních údajů není vyžadován Váš souhlas. Proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu Neokliniky však můžete vznést námitku, jak se dozvíte níže.

6. Komu dále osobní údaje Neocentrum předává?

Neocentrum pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobníchúdajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy ozpracování osobních údajů.

Neocentrum předává osobní údaje ke zpracování dalším zpracovatelům pouze v ojedinělých případech.

6.1  Jedním ztěchto případů je předávání osobních údajů našim smluvním partnerům (doktorům, terapeutům), kteří externě zajišťují některé námi poskytované služby. Tito smluvní partneři působí pouze v Neocentru samotném a osobní údaje nejsou v žádné podobě předávány mimo prostory Neocentra.

6.2  Dalším případem je situace, kdy předáváme osobní údaje subjektu, který pro nás externězpracovává účetní agendu. Samozřejmě v tomto případě předáváme pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro vedení účetnictví, přičemž dbáme s nejvyšší mírou opatrnosti na zabezpečení dat při předávání samotném.

6.3  Neocentrum na žádost klienta dále zajišťuje lékařské prohlídky, vyšetření a jiné úkony u poskytovatelů zdravotnických služeb. Za účelem objednání příslušné prohlídky či vyšetření předáváme některé osobní údaje příslušnému poskytovateli zdravotnických služeb.

6.4  Spíše ve výjimečných případech může dojít k tomu, že předáme základní kontaktní údaje poskytovatelům poštovních služeb, a to za účelem doručení písemnosti.

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkolijiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu Neocentra.

7. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné jiné země, natož do země mimo Evropskou unii, ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobníchúdajů za hranice České republiky ani nemáme v úmyslu.

8. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

Vtakovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit sžádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů.

Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.

Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutíinformace odepřít.

9. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

9.1 Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na Neocentrum s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.

9.2  Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí, aby Vašeosobní údaje zpracovávané Neocentrem byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

9.3  Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno,musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který Neocentrum údaje zpracovávalo, nebo (iv) jstevznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájemNeocentra převažuje nad Vašimi zájmy anebo základními právy a svobodami.

9.4  Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na Neocentrum, aby VámVaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování. V tomto případě však musíme upozornit, že Neocentrum nezpracovává osobní údaje automatizovaně, aproto v našem případě toto právo zřejmě nenalezne své uplatnění.

9.5  Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme však i na tomto místě, že pro osobní údaje zpracovávané Neocentrem není souhlas zákonným důvodem. Jinými slovy, Neocentrum nezpracovává Vaše osobní údajena podkladu Vašeho souhlasu, ale z důvodu uzavření a plnění smlouvy, na základě, které Vám poskytujeme naše služby.

10. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

page4image2966688page4image2895456

Právo vznést námitku máte v těchto případech.

 

(a)  Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Neocentrum provádí nazákladě oprávněného zájmu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Neocentrum prokáže, že jeho oprávněný zájem převyšuje Váš zájem anebo Vaše základní práva a svobody.

(b)  Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobníúdaje nebudou dále zpracovávány. Přímým marketingem se rozumí typicky rozesílánínewsletterů; takové prostředky však Neocentrum nevyužívá.

11. Jak dlouho bude Neocentrum zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

Po ukončení programu, na kterém jsme se na základě smlouvy domluvili, provádíme archivacidat a po uplynutí příslušné doby jejich definitivní likvidaci.

Některé osobní údaje, např. údaje nutné pro vedení účetnictví uchováváme po delší dobu;k tomu jsme ovšem povinni ze zákona.

12. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že Neocentrum při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.


¹Zejména se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a další obecně závazné právní předpisy.