Residence Clinic Treatment

Urgent Admission Option | Caring Treatment Community | Individualized Treatment Plan | Stellar Therapeutic Team | Supportive, Family-like Environment

Why residence treatment?

The NEO Centrum is based on a solid foundation of functioning and treatment itself. The following 7 blocks summarise the main reasons why we recommend treatment with us.

Individuální a komplexní péče

Osobní příběhy jsou pro nás v NEO Centru startovní čárou, nezbytným výchozím bodem pro jakoukoliv další práci. Je to koneckonců klient sám, který se musí rozhodnout nás oslovit. Individuální pocity a možnosti jsou proto stěžejní i pro společné nastavení následující léčby, která vychází z podrobné úvodní analýzy. Během rezidenčního pobytu probíhá, oproti běžným standardům, intenzivní terapie v rozsahu více než 30 hodin týdně. Setkávat se můžeme individuálně i ve skupinách – forem a přístupů je celá řada, cíl ale vždy jen jeden. Děláme vše proto, aby se klientům dařilo rozkrýt hluboké zdroje a vzorce chování, které je přivedly do komplikované situace, a najít způsoby jejich řešení. Společně se učíme práci s emocemi a propojení těla s myslí. A protože za dveřmi NEO Centra čeká každodenní realita, vedeme i k získávání jistoty a ovládání nástrojů pro zvládání náročných situací. Komplexnost naší služby spočívá i v propojení pobytové a následné ambulantní péče, včetně možnosti online sezení.

Odbornost

Nejsme trendy zařízení pro instantní řešení. NEO Centrum je místo, které naplno umožňuje využít cenných komodit – času, prostoru, klidu a anonymity pro velmi soustředěnou práci s vlastními pocity. Celý proces je flexibilní, zároveň má ale pevný základ ve vedení odborného týmu. Všichni naši terapeuté mají ověřenou kvalifikaci, další specializační výcviky, a hlavně: dlouholetou praxi. Nevěříme na převratné a zázračné metody léčby, ale v unikátní možnost kombinovat naše služby a zkušenosti.

Anonymita

Pohled do sebe vyžaduje pocit jistoty a bezpečí. Od momentu prvního kontaktu tak dáváme stoprocentní záruku anonymity, která ctí a jde nad rámec lékařského tajemství. Jen vy a my – společná práce, do které nikdo jiný nezasahuje a nevidí. Naše služby nehradí pojišťovna, ale klient, soukromí je pro nás proto posvátné. Diskrétnost je v NEO Centru jednoduše nejvyšší hodnota, ke které jsme vázáni i smluvně.

Komfort

Léčba probíhá v odlehlé části Prahy v prostorné prvorepublikové vile s uzavřenou zahradou. Ubytování je v moderně vybavených pokojích a k dispozici je malá posilovna, společenská místnost, sauna i vnitřní bazén. Samozřejmostí je zajištění stravy, včetně přizpůsobení se vašim chutím a případným omezením. Za zázemím NEO Centra stojí jediná myšlenka: Chceme, abyste se cítili bezpečně a komfortně pro hledání nového životního směru.

Naučíme Vás

Manažeři, známé osobnosti, lidé s vysokým pracovním tempem a nároky na výkon, jednoduše lidé pod velkým tlakem. Ti, u kterých selhání znamená přijít o kariéru. Specializujeme se na klientelu, která vyžaduje nadstandardní přístup, individuální řešení na míru a diskrétnost.

Učíme vás poprvé v životě se zastavit, ohlédnout se za vším, co máte za sebou, a pojmenovat cesty, kterými se můžete vydat dál. Zároveň pomáháme najít rizikové faktory ve vašem životě a definovat způsoby, jak s nimi do budoucna pracovat. Společně určíme, kde a proč jste sešli z cesty, a jak se na ni bezpečně vrátit.

Princip 3Z

Závislost je vždy důsledkem, ne příčinou. Jakmile se přidá i častý syndrom vyhoření a společenský tlak, je těžké ze situace samostatně vystoupit a vypnout. V NEO Centru vaše postavení absolutně respektujeme a nechceme ho jakkoliv ohrozit – společně hledáme citlivý a účinný způsob, jak znovu získat pevnou půdu pod nohama. U nás najdete prostor a čas utřídit si myšlenky a s odbornou pomocí, v bezpečném prostředí, najít nový směr.

Nesoudíme

Máme mnohaletou praxi – nikdy nesoudíme – vždy respektujeme každý příběh a individuální potřeby.

Protokoly a šablony u nás tak nenajdete. Stavíme na tradičních a ověřených postupech a kombinujeme je s novými poznatky, které reflektují současný životní styl.

Nevěříme na jedinečné, zázračné metody léčby, a ani je neslibujeme. Náš přístup je unikátní v možnosti kombinací služeb a zkušenostech našeho týmu. Na rezidenčním pobytu, který absolvuje maximálně 10 klientů najednou, vám pomůžeme dostat život zpět pod kontrolu.

Individual and complex care

Personal stories are the starting line for us at the NEO Center, the necessary starting point for any further work. After all, it is the client himself who must decide to approach us. Individual feelings and possibilities are therefore also central to the joint setting of the following treatment, which is based on a detailed initial analysis.

In contrast to the usual standards, intensive therapy takes place during the residence stay for more than 30 hours per week.

We can meet individually or in groups – there are many forms and approaches, but there is always only one goal. We do everything we can to help clients uncover the deep sources and patterns of behaviour that have brought them into a difficult situation, and to find ways of resolving them. Together we learn to work with emotions and the mind-body connection. And because everyday reality awaits outside the doors of the NEO Centrum, we also lead to gaining confidence and mastery of tools for handling challenging situations. The comprehensiveness of our service also lies in the integration of residence and outpatient aftercare, including the option of online sessions.

Expertise

We are not a trendy instant solution facility. The NEO Centrum is a place that allows you to take full advantage of valuable commodities – time, space, peace and anonymity for very focused work with your own feelings. The whole process is flexible, but at the same time has a solid foundation in the guidance of an expert team. All of our therapists have proven qualifications, additional specialist training, and most importantly: years of experience. We don’t believe in revolutionary and miraculous methods of treatment, but in the unique ability to combine our services and experience.

Anonymity

Looking inward requires a sense of security and safety. From the moment of first contact, we give a 100% guarantee of anonymity that honours and goes beyond medical confidentiality. Just you and us – working together, where no one else interferes or sees. Our services are not covered by the insurance company, but by the client, so privacy is sacred to us. Discretion is simply the highest value at the NEO Center, to which we are contractually bound.

Comfort

The treatment takes place in a secluded part of Prague in a spacious First Republic villa with a closed garden. Accommodation is in modern rooms and there is a small gym, lounge, sauna and indoor pool. Meals are of course catered for, including adapting to your tastes and any restrictions. Behind the facilities of the NEO Centre there is a single idea: we want you to feel safe and comfortable for finding a new direction in life.

We will teach you

Managers, celebrities, people with high work pace and performance demands, simply people under a lot of pressure. Those for whom failure means losing their career. We specialise in clients who demand a superior approach, tailored solutions and discretion.

We teach you to pause for the first time in your life, look back at all you’ve been through and name the paths you can take next. We also help you identify risk factors in your life and define ways to work with them in the future. Together, we identify where and why you’ve gotten off track, and how to get back on it safely.

The 3Z Principle

Addiction is always a consequence, not a cause. Once the frequent burnout syndrome and social pressure are added, it is difficult to step out of the situation and switch off independently. At NEO Centrum, we absolutely respect your position and do not want to jeopardize it in any way – together we are looking for a sensitive and effective way to regain ground. With us you will find the space and time to sort out your thoughts and find a new direction with professional help, in a safe environment.

Impartiality

We have many years of experience – we never judge – we always respect each story and individual needs.

So you won’t find protocols and templates with us. We build on traditional and proven practices and combine them with new insights that reflect current lifestyles.

We don’t believe in, or promise, unique, miracle cures. What makes our approach unique is the combination of services and the experience of our team. We help you get your life back under control in a residential stay that is attended by no more than 10 clients at a time.

Main forms of therapies
at our residence clinics

Individal therapy

Intensive work with a psychotherapist at your pace, needs and with topics set by you. Individual sessions are part of both residence and aftercare treatment.

Group therapy

Sharing in a group brings multiple perspectives on a problem, the experience of others and support. It can offer you a better understanding of yourself through others.

Psychiatric consultation

Support for residence clients provided once a week.

Family and couples therapy

Your problems are likely to affect your partner and the rest of your family. In the residence setting, there may be joint meetings with support from loved ones if needed and wanted.

Acupuncture

A proven method of Chinese medicine, it helps in the treatment of addictions to better cope with withdrawal, to resist cravings and to start self-regulatory processes.

Meditation Vipassana

Is a traditional Buddhist meditation. Vipassana means "to see clearly", "insight". Insight helps to overcome negative states, results in clear perspective and leads to freedom from addiction.

12 STEPS - Alcoholics Anonymous

We use the world-renowned 12-step self-help method of Alcoholics Anonymous. While we are not affiliated with AA in any way, we believe in AA’s 12 steps and their power to transform lives.

Prevention of relapse

Prevent risky situations and deal effectively with failures. These are the key skills that relapse prevention teaches.

In cooperation with us you will understand

What’s going on in your head? Why did you develop an addiction or other problem?
What steps do you need to take now? Above all, you will know that change is possible and it is never too late.

Treatment with us, step by step

Seeking professional and intensive help is often accompanied by doubts and fears. We realise how important it is to have an idea of what is ahead of you and what you are really getting into, so we will outline the process in steps.

Initial impulse

Being on our website is an important starting point in itself. The first impulse that leads you to search for solution options is the right time to really get started.

 

The first ¨BUT¨

“I can’t stop working for a month. I don’t feel like I can’t handle it (just sometimes). No one around me has noticed yet – I don’t want anyone to know.” Are there a lot of reasons chasing around in your head for not doing anything? You are not alone! Every one of our clients goes through similar doubts to some degree at this stage.

First contact

„I can’t stop working for a month. I don’t feel like I can’t handle it (only sometimes). No one around me has noticed yet – I don’t want anyone to know.” Do you have a lot of reasons running through your head for not doing anything? You are not alone! Every one of our clients goes through similar doubts to some degree at this stage.

A no-obligation call to our contact line +420 227 028 807 or submitting the form on this website (in the Contact section) can help. You can reach our team on the line every day from 8.00-20.00. You can ask about what you are currently interested in and make an appointment with the therapeutic management of the residential clinic for further information. In the case of the contact form, we will get back to you as soon as possible ourselves.

The clinic up close

The best place to meet your therapist is at the clinic. This is the only way you can see the villa environment, meet some of the staff, and find out how you feel. It’s not always possible and there’s time, of course. Even through a video call with the clinic director, you can find out everything important and get an idea of what we could offer you and what would be waiting for you.

NEO beginnings

Let’s not lie…Entering a new environment in an often complex emotional state is not easy for anyone. However, the intimate and discreet environment of the clinic and the helpful attitude of the team, including our caring housekeeper, will help you acclimatise quickly. Support is also provided by other clients who know exactly how you are feeling. They have already successfully completed the first few days of their residency themselves.

Environment

Once you’re settled in, it’s time to work together on a daily basis – a long-term process that may change from day to day as your journey together progresses. The clinic, by its location, facilities and approach, is by nature a place with a welcoming atmosphere. However, you should expect that you won’t always feel at ease. You may find yourself reaching painful places in your life history. But at the same time, there is the certainty of maximum support from those around you. The goal is to stay in your inner processes and not run away from them. For this is the only way to healing!

Insight

A couple of weeks in tuning in to each other goes by faster than a week in routine life. We will review and evaluate the whole process of treatment across all 3 Z’s – stopping, assessing and aiming for change together. You’ll leave knowing what you’ve been through and what this experience brings to your life going forward. We will discuss where you are currently, what needs to change in your lifestyle, and together we will also develop an aftercare plan.

Care

Leaving the clinic is far from the end of our support. You can continue to work with us on an outpatient basis – either in person or online, and if necessary, you can even return to the residential program for a short time to fully assess your progress, revitalize and strengthen your attitudes and plans.

Prvotní impuls

To, že jste právě na našem webu, je sama o sobě důležitá startovní pozice. První impuls, který vás vede k vyhledávání možností řešení, je ten správný čas, kdy opravdu začít.

První ¨ALE¨

„Nemůžu na měsíc přestat fungovat. Nemám pocit, že bych to nezvládal (jen někdy). Nikdo z mého okolí si zatím nevšiml – nechci, aby to někdo věděl.“ Honí se vám hlavou spousta důvodů, proč se do ničeho nepouštět? Nejste sami! Podobnými pochybnostmi prochází v této fázi do určité míry každý náš klient.

První kontakt

„Nemůžu na měsíc přestat fungovat. Nemám pocit, že bych to nezvládal (jen někdy). Nikdo z mého okolí si zatím nevšiml – nechci, aby to někdo věděl.“ Honí se vám hlavou spousta důvodů, proč se do ničeho nepouštět? Nejste sami! Podobnými pochybnostmi prochází v této fázi do určité míry každý náš klient.
Pomoct vám může nezávazný telefonát na naši kontaktní linku +420 227 028 807 nebo odeslání formuláře na těchto webových stránkách (v sekci Kontakt). Na lince zastihnete každý den od 8.00-20.00 náš tým. Můžete se zeptat na to, co vás aktuálně zajímá, a pro další informace si domluvit schůzku s terapeutickým vedením pobytové kliniky. V případě kontaktního formuláře se vám ozveme v co možná nejkratší době sami.

Klinika zblízka

S terapeutem se potkáte nejlépe přímo na klinice. Jen tak totiž můžete vidět prostředí vily, seznámit se s částí personálu, a zjistit, jak se u nás cítíte. Ne vždy to jde a je čas, samozřejmě. I prostřednictvím videohovoru s ředitelkou kliniky tak můžete zjistit vše důležité a získat představu o tom, co bychom vám mohli nabídnout a co by vás čekalo.

NEO začátky

Nebudeme lhát…Vstup do nového prostředí v často složitém emočním rozpoložení není pro nikoho jednoduchý. Komorní a diskrétní prostředí kliniky i vstřícný přístup týmu, včetně naší pečující hospodyně, vám ale pomohou aklimatizací rychle projít. Oporou jsou i ostatní klienti, kteří moc dobře ví, jak se právě cítíte. Prvními dny rezidenčního pobytu už sami úspěšně prošli.

Prostředí

Jakmile se zabydlíte, přichází čas na společnou každodenní práci – dlouhodobý proces, který se každým dnem může měnit s tím, jak bude postupovat vaše cesta k sobě. Klinika je svou lokací, vybavením i přístupem z podstaty místem s příjemnou atmosférou. Je třeba ale počítat s tím, že ne vždy u vás bude panovat pohoda. Můžete se dostat k bolavým místům vaší životní historie. Zároveň je tu ale jistota maximální podpory okolí. Cílem je, abyste ve vnitřních procesech zůstali a neutíkali od nich. Jen tudy totiž vede cesta k úzdravě!

Vhled

Pár týdnů v naladění se na sebe uteče rychleji než týden v rutinním životě. Celý proces léčby napříč všemi 3 Z – zastavením se, zhodnocením a cíli ke změně, společně zrekapitulujeme a vyhodnotíme. Odcházet budete s vědomím toho, čím jste prošli a co vám tento prožitek přináší do dalšího života. Probereme, kde se aktuálně nacházíte, co je potřeba ve vašem životním stylu změnit, a společně připravíme i plán následné péče.

Péče

Opuštěním kliniky naše podpora zdaleka nekončí. I nadále s námi můžete spolupracovat ambulantní formou – ať už osobně nebo online, a v případě potřeby se dokonce můžete do rezidenčního programu krátkodobě vrátit, abyste naplno zhodnotili svůj posun, oživili a posílili své postoje a plány.

Last step to start the treatment.

Have you gone through the treatment as it is administered with us in spirit? Now there’s only one step left – to actually start the change and contact us for input. We are ready to work with you and fully support you through the difficult initial phase.

Meditace Vipassana

Ambulance NEO Centra poskytuje řešení formou individuálních a skupinových terapií, konzultací s psychiatrem, poradenství ​a koučinku.